Kadry i płace

 

Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej może obejmować:

 

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy kierowców
 • Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń ( w tym przepisów szczególnych o minimalnym wynagrodzeniu obowiązujących na terenie Niemiec i Norwegi )
 • Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Obliczanie zaliczek na odatek dochodowy od osób fizycznych 
 • Roziczanie umów cywilnoprawnych ( umowy o dzieło, umowy zlecenia )
 • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek 
 • Przygotowywanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej    ( należy archiwizować ewidencję czasu pracy przez 1 rok dla Inspekcji Transportu Drogowego, 3 lata dla Państwowej Inspekcji Pracy )
 • Sporządzanie i dostarczanie list płacowych
 • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot.zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON

 

Zakres przedmiotowy usług kadrowo-płacowych jest zawsze ustalany w oparciu o przeprowadzoną wczesniej analizę działalności gospodarczej Klienta.

 

Zachęcami do kontaktu i współpracy