OC Przewoźnika

 

Zakup odpowiedniej polisy ubezpieczniowej powinien być poprzedzony analizą ryzyka w transporcie.

Wskazana analiza ma podstawowe znaczenie w działalności transportowej ze względu na duże prawdopodobieństwo występowania zdarzeń powodujących szkodę jak i ze względu na rozmiary tych szkód.

 

Przykładowy zakres przedmiotowy polisy OCP:

 

 • przesyłki towarowe , w tym  towary podwyższonego ryzyka, tj,: sprzęt AGD/RTV, komputerowy i jego części  składowe, telekomunikacyjny, telefony komórkowe, wyroby alkoholowe i  tytoniowe, leki, opony, części zamienne, samochody, motocykle, materiały niebezpieczne
 • szkody powstałe na terenie Europy i poza terytorium UE
 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa
 • szkody powstałe w czasie przewozu przez podwykonawców
 • szkody powstałe wskutek rabunku i kradzieży z włamaniem
 • szkody powstałe wskutek utraty towaru w wyniku oszustwa lub w wyniku innego działania przestępczego o podobnym charakterze, osób podających się za podmioty świadczące usługi transportowe (spedycyjne i/lub transportowe) oraz odbiorców towaru (włączona wina umyślna)
 • szkody rzeczowe powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej
 • szkody rzeczowe powstałe wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej pojazdu
 • szkody powstałe wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas wykonywania zlecenia transportoweg
 • szkody powstałe w czasie załadunku i wyładunku
 • ochronę za szkody w przewożonych paletach, platformach i kontenerach
 • szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami strzeżonymi
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie
 • obciążenia celne i inne wydatki poniesione w bezpośrednim związku z przewozem towaru
 • szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy (art. 12 CMR)
 • ochronę ubezpieczeniową w przypadku braku ważności badania technicznego pojazdu, jeżeli stan techniczny pojazdu nie przyczynił się do powstania szkody

 

Z naszą pomocą trafnie dobierzesz właściwe warunki OCP. Zapraszamy do współpracy.