OC Spedytora

 

Polisa od odpowiedzialności cywilnej spedytora deydykowana jest dla przedsiębiorstw wykonujących działalność spedycyjną bądź logistyczną.

 

Polisa OC Spedytora zapewnia ochronę przed potencjalnymi szkodami mogącymi powstać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.

 

W przypadku, gdy odpowiedzialność cywilna spedytora przenika się z odpowiedzialnością cywilną przewoźnika ( np. przedsiębiorca występuje w podwójnej roli jako spedytor i przewoźnik ), polisa może ( powinna ) dodatkowo zabezpieczać ubezpieczonego z tytułu czynności podejmowanych jako przewoźnik drogowy.

 

Ustanowiona w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za wszystkie szkody powstałe z jednego zdarzenia do którego doszło podczas okresu ubezpieczenia.

 

Umowa może przewidywać dodatkowo odrębną sumę gwarancyjną na wszystkie zdarzenia, stanowiące górną granicę odpowiedzialności za szkody wynikające ze wszystkich zdarzeń do których doszło podczas okresu ubezpieczenia.

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe może pokrywać dodatkowo w granicach ustalonych sum gwarancyjnych:

udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania rozsądnych i niezbędnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe i celowe, chociażby okazały się bezskuteczne czy koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z towarzystwem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,

 

Zakup odpowiedniej polisy ubezpieczniowej powinien być poprzedzony oceną ryzyka jakie niesie wykonywanie wybranej działalności spedycyjnej, logistycznej czy przewozowej.

Analiza ryzyka ma fundamentalne znaczenie w tego rodzaju działalności, ze względu na duże prawdopodobieństwo występowania zdarzeń powodujących szkodę jak i z powodu rozmiarów tych szkód.