Pełna księgowość

księgi handlowe.

 

Pełna księgowość obejmuje między innymi:

 

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • zakwalifikowanie ich do księgowania, ze wskazaniem miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w księgach
  • ewidencję dowodów w dzienniku oraz na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych
  • prowadzenie ewidencji operatywnej dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
  • obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządanie obowiązujących deklaracji podatkowych

 

 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

 

Zapraszamy do kontaktu w celu wykonania analizy Państwa działalności gospodarczej, na podstawie której będziemy mogli dopasować prawidłowe rozwiązania księgowe i kadrowo-płacowe.